Raport Centrum Analiz NZS: Tryb przeprowadzania zajęć na uczelniach wyższych

Pandemia w gwałtowny sposób zmieniła tryb funkcjonowania wielu
firm i instytucji na całym świecie. Nie ominęło to funkcjonowania uczelni
wyższych w Polsce. Podejmowane przez instytucje państwowe decyzje
i działania w celu ograniczenia skali zakażeń wywarły znaczący wpływ
na system edukacji, prowadząc do zamknięcia uczelni wyższych. W tej
sytuacji instytucje szkolnictwa wyższego przeszły z kształcenia stacjonarnego na zdalne.


Wprowadzenie zdalnej edukacji, z którą musieli zmierzyć się studenci,
nie należało do łatwych zadań. W pewnych dziedzinach łatwiej wprowadzać
kształcenie na odległość, np. w humanistycznych lub naukach społecznych,
znacznie trudniej realizować takie kształcenie w naukach przyrodniczych
czy technicznych.


Centrum Analiz Niezależnego Zrzeszenia Studentów przeprowadziło
badanie, w którym studenci uczelni wyższych mogli wyrazić opinię na temat
trybu przeprowadzania zajęć. Efektem przeprowadzonego badania jest
niniejszy raport, którego wnioski mogą pomóc w wyznaczeniu optymalnej
formy przeprowadzania zajęć na uczelniach wyższych w przyszłość.