Statut NZS

Statut to najważniejszy dokument w Organizacji. Określa sposób wyboru Władz NZS i ich kompetencje, a także prawa i obowiązki każdego członka Zrzeszenia. Wszystkie dokumenty wewnętrzne i działania podejmowane w imieniu NZS muszą być zgodne ze Statutem.

Wersja statutu do pobrania w pliku pdf

Deklaracja ideowa NZS

Przewodnik Identyfikacji Wizualnej NZS

STATUT
NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Nazwa

1. Stowarzyszenie nosi nazwę NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW (ang. Independent Students’ Association), zwane dalej “NZS”.

2. NZS powstał 22 września 1980 roku i został zarejestrowany 17 lutego 1981 roku, jako jeden z elementów solidarnościowego ruchu społecznego. NZS przyczynił się do zmiany oblicza Polski, jej demokratyzacji i odzyskania faktycznej suwerenności.

3. NZS jest niezależnym, samorządnym i niezwiązanym z żadną partią polityczną zrzeszeniem studenckim.

§ 2
Teren działania

1. Terenem działania NZS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych m.st. Warszawa.

2. Dopuszcza się działalność NZS poza granicami Polski, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie danego państwa.

§ 3
Osobowość prawna

NZS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.

§ 4
Jednostki terenowe

NZS ma prawo powoływania terenowych jednostek organizacyjnych zwanych dalej jednostkami organizacyjnymi.

§ 5
Możliwości zrzeszania się

NZS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele nie są sprzeczne z celami NZS określonymi w Statucie.

§ 6
Nazwa i znak graficzny

1. Nazwa, skrót nazwy i znak graficzny autorstwa Janusza Smacznego, do którego majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi zostały przeniesione na NZS, podlegają ochronie prawnej.

2. Znak graficzny NZS przedstawiony jest w załączniku nr 1 – „Przewodnik Identyfikacji Wizualnej NZS”.

3. Oficjalnym skrótem stowarzyszenia jest „NZS”.

§ 7
Podstawy działania

NZS działa zgodnie z:
1) prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej,
2) niniejszym Statutem,
3) uchwałami władz NZS,
4) Deklaracją Ideową przedstawioną w załączniku nr 2.

§ 8
Skróty

Użyte w Statucie skróty oznaczają:
1) KZD – Krajowy Zjazd Delegatów;
2) NKZD – Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów;
3) ZK – Zarząd Krajowy;
4) KK – Komisja Krajowa;
5) KKR – Krajowa Komisja Rewizyjna;
6) KW – Komisja Wyborcza;
7) OU – Organizacja Uczelniana;
8) WZC – Walne Zebranie Członków;
9) NWZC – Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków;
10) Zarząd OU – Zarząd Organizacji Uczelnianej;
11) UKR – Uczelniana Komisja Rewizyjna;
12) OR – Organizacja Regionalna.

§ 9
Kapelan Krajowy NZS

1. NZS może posiadać Kapelana Krajowego.

2. Rzymskokatolicki Kapelan jest mianowany przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego jako właściwego dla siedziby władz centralnych NZS Biskupa Ordynariusza, na wniosek Przewodniczącego NZS.

3. Kapelan Krajowy pełni zwyczajową posługę duszpasterską wobec NZS. Przez Kapelana Krajowego realizowane są wszystkie potrzebne NZS relacje z Kościołem rzymskokatolickim i innymi związkami wyznaniowymi.

4. Kapelan Krajowy może:
1) uczestniczyć w posiedzeniach władz i zebraniach członków NZS na ich zaproszenie;
2) wyrażać opinie dotyczące moralnego wymiaru działalności Zrzeszenia i pełnić funkcję konsultacyjną dla władz NZS w wymienionym zakresie.

5. OU mogą posiadać kapelanów powoływanych przez właściwego dla danej uczelni Biskupa Ordynariusza lub osób w świetle przepisów prawa wyznaniowego z nim zrównanych na wniosek Zarządu OU po konsultacji z Kapelanem Krajowym. Ich kompetencje w odniesieniu do konkretnej uczelni są takie same, jak Kapelana Krajowego do całości organizacji.

ROZDZIAŁ II
Cele i metody działania

§ 10
Cele NZS

Celem NZS jest:
1) działanie na rzecz pogłębiania demokracji, obrony swobód demokratycznych i praw obywatelskich oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2) aktywizacja życia studenckiego i wspieranie studenckiej przedsiębiorczości.
3) ochrona interesów materialnych, społecznych, kulturalnych i politycznych studentów i rodzin studenckich, a w szczególności członków NZS.
4) rozwój samorządności studenckiej i autonomii szkół wyższych.
5) współpraca i integracja środowiska akademickiego na arenie krajowej i międzynarodowej, a także społeczności obecnych i byłych działaczy NZS.
6) działanie na rzecz edukacji i rozwoju indywidualnego studentów.
7) działanie na rzecz podmiotowości osoby ludzkiej, tolerancji i wysokiego poziomu moralnego.

§ 11
Metody działania NZS

NZS realizuje swoje cele poprzez:
1) popieranie i prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej, artystycznej, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz pomoc w tworzeniu i wspieraniu rozwoju innych organizacji.
2) działalność edukacyjną, polegającą na organizacji różnego typu szkoleń, seminariów, konferencji, debat.
3) organizację projektów promujących integrację środowisk akademickich, biznesowych, kulturalnych i innych.
4) inicjowanie działalności społecznej młodzieży szkolnej i organizowanie dla niej przedsięwzięć turystycznych, sportowych, krajoznawczych, kulturalnych i innych, a dla absolwentów szkół średnich prowadzenie akcji adaptacyjnych.
5) prowadzenie stałych, niezależnych badań o charakterze:
a) ekonomicznym i socjologicznym nad poziomem życia materialno bytowego studentów;
b) metodycznym i merytorycznym nad programem studiów.
6) prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i dziennikarskiej studentów.
7) podejmowanie działań dla rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.
8) działanie na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej, ochrony środowiska i zwierząt.
9) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
10) pomoc młodzieży, studentom i absolwentom szkół wyższych w znalezieniu zatrudnienia oraz promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
11) działalność w celu zapewnienia podstawowych warunków socjalno-bytowych.
12) rozwój wymiany i współpracy krajowej i zagranicznej studentów.
13) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia, opieki społecznej, profilaktyki zdrowotnej, honorowego krwiodawstwa, walki z uzależnieniami i nałogami, a także przeciwdziałaniu patologiom społecznym.
14) szkolenie i doskonalenie kadry NZS.
15) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, a także rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami na arenie międzynarodowej oraz na rzecz rozwoju dialogu społecznego.
16) reprezentowanie swoich członków wobec władz i administracji uczelnianej, państwowej i samorządowej oraz organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.
17) podejmowanie działań propagujących patriotyzm i świadomość historyczną społeczeństwa.
18) udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między studentami a Uczelnią.
19) organizowanie akcji protestacyjnych studentów w przypadku naruszenia praw lub interesów społeczności studenckiej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, proklamowanie strajku.
20) udział wybranych przedstawicieli we wszelkich ciałach kolegialnych i komisjach Uczelni.
21) promocję i organizację wolontariatu.
22) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów.
23) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
24) współpracę z urzędami publicznymi.

ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki członków NZS
§ 12
Nabycie członkostwa

1. Członkiem NZS może zostać student lub doktorant popierający cele NZS oraz deklarujący chęć czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

2. Członków przyjmuje w drodze uchwały właściwy, ze względu na miejsce studiów, Zarząd OU po okresie minimum jednego miesiąca aktywnej pracy studenta lub doktoranta na rzecz NZS. Dane OU może dookreślić zasady przyznania członkostwa.

§ 13
Tytuł Członka Honorowego

1. Tytułem Członka Honorowego może zostać osoba szczególnie zasłużona dla NZS, niebędąca członkiem NZS.

2. Rozróżnia się tytuł:
1) Krajowego Członka Honorowego,
2) Uczelnianego Członka Honorowego.
3. Tytuł Krajowego Członka Honorowego nadaje KZD lub KK.
4. Tytuł Uczelnianego Członka Honorowego nadaje WZC.

§ 14
Utrata członkostwa i zawieszenie w prawach członka

1. Uchwała o ustaniu członkostwa podejmowana jest przez Zarząd OU. Członkostwo w NZS ustaje w przypadku:
1) wystąpienia z NZS;
2) skreślenia z listy członków, które następuje po upływie 12 miesięcy od utraty statusu studenta lub doktoranta;
3) śmierci;
4) usunięcia w przypadku nieprzestrzegania §15 ust. 2 pkt. 4, na podstawie uchwały Zarządu OU, która nie może dotyczyć członków innych władz NZS.

2. Osobie, której członkostwo ustało na podstawie §14 ust. 1 pkt. 4, przysługuje prawo odwołania do UKR w terminie 14 dni od daty dostarczenia uchwały przez Zarząd OU.

3. Członkostwo osób wchodzących w skład władz NZS ustaje z zakończeniem kadencji władz w przypadku upłynięcia terminów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2.

§ 15
Prawa i obowiązki członków NZS

1. Członkowie mają prawo:
1) wybierać i być wybierani do władz NZS; a. bierne prawo wyborcze do władz NZS, które przysługuje członkom do 28 roku życia. Członek, który w trakcie kadencji ukończył 28 rok życia może pełnić funkcje we władzach do końca kadencji;
2) brać udział we wszystkich formach działalności NZS;
3) korzystać ze wszystkich form pomocy NZS;
4) występować ze skargami i wnioskami do organów NZS, które zobowiązane są do ich rozpatrzenia w terminie miesiąca od daty wpłynięcia;
5) konstruktywnie opiniować działalność NZS;
6) swobodnie wyrażać na forum NZS przekonania światopoglądowe, społeczne i polityczne.

2. Członkowie zobowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień Statutu;
2) dbania o dobre imię NZS oraz zachowywania nienagannej postawy moralnej i obywatelskiej;
3) solidarnego uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez NZS;
4) czynnego udziału w życiu swojej OU;
5) współdziałania w kształtowaniu właściwych stosunków między członkami społeczności akademickiej;
6) uczestniczenia w WZC swojej OU oraz w posiedzeniach władz NZS, do których zostali wybrani, a także w posiedzeniach organizacji i ich władz, do których zostali oddelegowani z ramienia NZS;
7) opłacania składek członkowskich na podstawie uchwał KK.

ROZDZIAŁ IV
Władze naczelne NZS

§ 16
Władze naczelne

1. Władzami naczelnymi NZS są:
1) Krajowy Zjazd Delegatów;
2) Komisja Krajowa;
3) Zarząd Krajowy;
4) Krajowa Komisja Rewizyjna.

2. Członkowie władz naczelnych NZS ani kandydaci do tych funkcji nie mogą:
1) być członkami partii politycznych lub pozostawać z nimi w stosunku zatrudnienia;
2) zasiadać w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamencie Europejskim, władzach samorządu terytorialnego, a także kandydować do tych organów.

§ 17
Sprawy organizacyjne

1. Wybory wszystkich władz NZS odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów, w tym udział w posiedzeniach za pomocą środków komunikacji elektronicznych, nieujęte w Statucie mogą precyzować stosowne regulaminy wydane przez KK.

2. Uchwały wszystkich władz NZS podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków (delegatów) uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.

3. Kadencja wszystkich władz naczelnych NZS trwa od zamknięcia KZD do zamknięcia kolejnego KZD.

4. W przypadku ustania członkostwa w NZS lub rezygnacji z pełnionej funkcji:
1) członków ZK i KKR w czasie kadencji władz naczelnych NZS – władzom tym przysługuje prawo kooptacji do 1/3 składu. Przepis nie dotyczy Przewodniczącego ZK.
2) członków organów wykonawczych OU NZS i OR w czasie kadencji tych władz – władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Przepis nie dotyczy Przewodniczącego Zarządu OU i przewodniczącego organu wykonawczego OR.

5. Poszczególni członkowie władz sprawują swoje obowiązki do momentu wyboru następcy.

§ 18
Krajowy Zjazd Delegatów

1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą NZS. Jego uchwały są wiążące dla wszystkich struktur NZS.

2. Przepisy dotyczące KZD stosuje się odpowiednio przy NKZD, chyba że Statut stanowi inaczej.

3. Wymagane kworum dla otwarcia KZD wynosi ½ uprawnionych do głosowania uczestników KZD.

4. Do kompetencji KZD należy rozpatrywanie całokształtu działalności NZS, a w szczególności:
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności KK, ZK i KKR;
2) uchwalanie corocznego sprawozdania finansowego;
3) uchwalanie ogólnego programu działania NZS;
4) wybieranie członków ZK i KKR zgodnie z zapisami statutu i regulaminu obrad uchwalonym przez KZD;
5) udzielanie absolutorium ustępującemu ZK NZS;
6) uchwalanie Statutu i zmian w nim;
7) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze naczelne NZS, delegatów, jednostki organizacyjne i członków;
8) podejmowanie uchwał wiążących wszystkie struktury, zgodnych z ogólnym programem działania NZS, Deklaracją Ideową i Statutem NZS;
9) uchwalanie regulaminów wynikających z zapisów statutowych.

5. KZD, po wyborze Przewodniczącego ZK NZS, określa, na jego wniosek, liczbę osób wchodzących w skład ZK na najbliższą kadencję.

6. KZD, przed głosowaniem nad składem osobowym KKR, określa liczbę osób wchodzących w skład KKR na najbliższą kadencję.

7. W dniu KZD obligatoryjne są posiedzenia wszystkich władz naczelnych NZS, które odbywają się w następującej kolejności: ZK i KKR oraz KK, po zakończeniu posiedzenia KZD.

8. O miejscu i terminie KZD oraz zasadach rejestracji OU przy ZK, KK powiadamia jednostki organizacyjne do dnia 15 kwietnia, a w przypadku NKZD o miejscu i terminie, co najmniej na 14 dni przed jego planowanym terminem.

§ 19
Uczestnicy

1. W KZD biorą udział:
1) z głosem decydującym – członkowie ustępującej KK oraz delegaci. W przypadku łączenia w jednej osobie mandatu delegata na KZD oraz mandatu wynikającego z członkostwa w ustępującej KK, WZC OU powołuje uchwałą innego delegata spośród swoich członków. Mandat delegata ważny jest tylko podczas KZD;
2) z głosem doradczym – Członkowie Honorowi oraz zaproszeni goście.

2. W NKZD biorą udział:
1) z głosem decydującym – delegaci wszystkich OU zarejestrowanych przy ZK;
2) z głosem doradczym – Członkowie Honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 20
Zwoływanie KZD i NKZD

1. KZD jest zwoływane raz na rok, w drodze uchwały KK, na jej statutowym posiedzeniu w marcu.

2. KZD powinien się odbyć w terminie od 1 do 15 czerwca.

3. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach KZD może być zwołane w innym niż przewidziany w ust. 2 terminie lub można zmienić termin już wcześniej zwołanego KZD. Przez szczególnie uzasadnione okoliczności należy rozumieć przede wszystkim okoliczności uniemożliwiające lub znacznie utrudniające przeprowadzenie KZD w statutowym terminie.

4. NKZD może być zwołany:
1) z inicjatywy KK;
2) z inicjatywy KKR;
3) na wniosek co najmniej 1/3 łącznej liczby OU NZS.

5. NKZD jest zwoływany przez KK w terminie miesiąca od daty otrzymania pisemnego wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

6. Termin NKZD wyznacza się na co najmniej 14 dzień od dnia zwołania, jednak nie później niż 28 dnia od dnia zwołania NKZD.

7. Mandat delegata pozostaje ważny do kolejnego KZD i podczas NKZD w trakcie całej kadencji KK.

§ 21
Komisja Krajowa

1. Komisja Krajowa jest organem uchwałodawczym NZS w zakresie kompetencji określonych §23 ust. 1.

2. Posiedzenie KK jest zwoływane przez Przewodniczącego ZK przynajmniej cztery razy do roku, w miesiącach – czerwiec, październik, grudzień, marzec. Pierwsze posiedzenie odbywa się bezpośrednio po zamknięciu KZD.

3. Posiedzenia KK mogą być zwołane w terminach innych niż wskazane w ust. 2.

4. Posiedzenie KK nie może być zwołane wcześniej niż miesiąc po ostatnim posiedzeniu.

5. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej przeprowadzenie zjazdu KK w ustalonym terminie, organ zwołujący może przesunąć ten termin.

6. Posiedzenia KK odbywają się przy kworum wynoszącym ½ aktualnego składu KK.

7. Aktualny skład KK ustalony zostaje w dniu KZD.

8. Kadencja KK rozpoczyna się w momencie zamknięcia KZD i kończy w momencie zamknięcia kolejnego KZD.

§ 22
Skład Komisji Krajowej

1. KK składa się z Przewodniczących OU.

2. Przewodniczący OU staje się członkiem KK w dniu KZD pod warunkiem, że dana OU dokonała formalności rejestracyjnych przy ZK po WZC OU, a przed KZD.

3. Rejestracja OU i jej władz przy ZK następuje w drodze uchwały ZK po dokonaniu formalności rejestracyjnych przez daną OU.

4. Do formalności rejestracyjnych należy dostarczenie przed KZD do ZK przez nowo wybrany Zarząd OU następujących dokumentów:
1) protokół z ostatniego WZC OU;
2) uchwały WZC OU;
3) uchwały Zarządu OU i UKR o ukonstytuowaniu się;
4) uchwały Zarządu OU o dwuosobowej reprezentacji OU w sprawach finansowych i prawnych;
5) deklaracje członkowskie;
6) karta spisowa;
7) dowód uiszczenia składek członkowskich.

5. Mandat członka KK ustaje w przypadku:
1) wyboru do składu ZK lub KKR;
2) utraty statusu Przewodniczącego macierzystej OU NZS.

6. W przypadku ustania mandatu członka KK – macierzysty Zarząd OU zwołuje niezwłocznie NWZC w celu wyboru nowego Przewodniczącego, który staje się pełnoprawnym członkiem KK po zgłoszeniu do ZK zmian we władzach OU oraz zatwierdzeniu ich – powinno to nastąpić niezwłocznie po ustaniu mandatu z zastrzeżeniem §22 ust. 7.

7. Jeżeli Przewodniczący danej OU nie może uczestniczyć w obradach KK, obowiązany jest on wydelegować na nie jednego z członków swojej OU oraz wystawić mu pisemne pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w jego imieniu. Przewodniczący OU może wystawić takie pełnomocnictwo tylko raz w trakcie kadencji. W przypadku gdy nie może on po raz drugi uczestniczyć w obradach KK, stosuje się odpowiednio ust. 8.

8. Członkowie KK są automatycznie usuwani z KK po 2 nieobecnościach na posiedzeniach KK, odbywających się z co najmniej miesięcznym odstępem. Usunięty członek ma prawo do odwołania się do KKR w terminie 14 dni od daty drugiego opuszczonego posiedzenia KK. OU z której pochodził usunięty członek KK do czasu kolejnego KZD ma status obserwatora, który uprawnia do uczestniczenia jej przedstawiciela w obradach KK z głosem doradczym.

9. Jeżeli Przewodniczący danej OU nie może uczestniczyć w obradach KZD lub NKZD, może on oddelegować na nie jednego z członków swojej OU przez wystawienie pisemnego pełnomocnictwa do podejmowania decyzji w jego imieniu.

10. OU, których Założycielskie WZC odbyły się do końca miesiąca lutego, mogą być zarejestrowane na posiedzeniu ZK w miesiącu marcu, a w przypadku Założycielskiego WZC w okresie od marca do KZD, ich rejestracja możliwa jest dopiero po zamknięciu KZD.

11. W sytuacji wyboru członka NZS do ZK albo KKR, traci on mandat członka KK oraz członka Zarządu OU i UKR swojej macierzystej OU, członka KR) i Regionalnej Komisji Rewizyjnej (zwanej dalej RKR).

§ 23
Kompetencje Komisji Krajowej

1. Do kompetencji KK należy:
1) uchwalanie planów działania oraz budżetu;
2) podejmowanie uchwał o przystąpieniu NZS do organizacji krajowych
i międzynarodowych;
3) uchwalanie regulaminów dotyczących prac KK;
4) dokonywanie interpretacji Statutu NZS i innych aktów prawnych NZS;
5) kontrolowanie bieżącej działalności NZS m.in. finansów NZS, stopnia wykonania planów działania i budżetu przez ZK;
6) głosowanie wotum zaufania dla całego składu ZK lub poszczególnych jego członków;
7) ustalanie trybu i ewentualne doprecyzowanie listy formalności rejestracyjnych OU przy ZK po WZC;
8) ustalenie składek członkowskich w drodze uchwały.
9) zatwierdzanie rozwiązania lub zawieszenia przez ZK działalności jednostek organizacyjnych oraz ich organów działających niezgodnie z prawem, Statutem NZS bądź uchwałami władz naczelnych NZS.

2. Na pisemny wniosek 1/4 aktualnego składu KK lub wniosku na podstawie uchwały KKR, KK podejmuje głosowanie nad poparciem dla pojedynczego członka lub całego składu ZK. Wniosek składa się najpóźniej 7 dni przed planowanymi obradami KK.

3. Za nieudzieleniem poparcia musi być 2/3 głosujących w obecności połowy liczby członków KK. Nieuzyskanie poparcia powoduje utratę mandatu.

4. Odwołanie Przewodniczącego ZK jest tożsame z odwołaniem całego ZK NZS, a w jego miejsce zostaje powołany nowy.

5. Na wniosek Przewodniczącego ZK KK podejmuje głosowanie nad poparciem dla członka ZK.

6. Członkowi ZK poparcie nie zostaje udzielone, w przypadku 1/2 głosów przeciw udzieleniu poparcia przy obecności 1/2 aktualnego składu KK.

§ 24
Komisja Wyborcza

1. KK na statutowym posiedzeniu w marcu powołuje trzyosobową Komisję Wyborczą.

2. Członkowie KW nie mogą kandydować do władz naczelnych NZS ani być członkami KK, ZK czy KKR.

3. W przypadku rezygnacji bądź ustania członkostwa w KW, ZK zobowiązany jest do uzupełnienia składu KW w drodze konkursu spośród członków NZS.

4. Do kandydowania do ZK i KKR uprawnieni są wyłącznie członkowie NZS, którzy dokonali prawidłowej rejestracji przy KW.

5. Członkowie NZS, pełniący funkcje w ZK bądź w Zarządzie OU mogą kandydować do ZK i KKR wyłącznie, jeśli otrzymali absolutorium.

6. Wszyscy kandydaci do ZK przedstawiają KW swój życiorys i oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w § 16 ust. 2.

7. Kandydat na Przewodniczącego ZK przedstawia KW program wyborczy i proponowany skład ZK.

8. KW odmawia rejestracji kandydatów, którzy nie spełniają wymogów określonych w Statucie. Od decyzji KW przysługuje odwołanie do KKR w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

9. Rejestracja kandydatów odbywa się od momentu powołania KW do 25 maja.

10. Pełną listę kandydatów wraz z dostarczonymi przez nich informacjami, KW podaje do wiadomości członków KK najpóźniej do 30 maja.

11. Jeżeli termin KZD zostanie przesunięty w sposób określony w §20 ust. 3, to KW może przesunąć terminy określone w ust. 9 i 10. W takim wypadku rejestracja odbywa nie później niż do 14 dnia przed terminem KZD, a o pełnej liście kandydatów KW informuje członków KK najpóźniej 7 dni przed terminem KZD.

12. Kandydatów na członków KKR obowiązuje złożenie oświadczenia wymienionego w §16 ust. 2.

§ 25
Zarząd Krajowy

1. W skład ZK wchodzi od 5 do 9 osób, w tym Przewodniczący, Sekretarz Generalny, Wiceprzewodniczący ds. Finansowych i maksymalnie 6 wiceprzewodniczących. Szczegółowy podział obowiązków poszczególnych członków ZK oraz dwuosobową reprezentację określa uchwałą ZK.

2. Członkowie ZK nie mogą być członkami: KK, KKR, Zarządu OU, UKR oraz organów wykonawczych OR. W przypadku wyboru do ZK członkowie wymienionych organów władz NZS tracą swoje mandaty w tych organach.

3. ZK jest organem wykonawczym. Do kompetencji ZK należy:
1) reprezentowanie całego NZS wobec podmiotów zewnętrznych oraz działanie w jego imieniu i na jego rzecz;
2) zarządzanie majątkiem i funduszami ZK i KK;
3) powoływanie jednostek organizacyjnych, a także nadzorowanie, rejestrowanie tych jednostek oraz ich organów;
4) rozwiązywanie lub zawieszanie działalności jednostek organizacyjnych oraz ich organów, działających niezgodnie z prawem, statutem bądź uchwałami władz naczelnych NZS. Uchwała ZK musi zostać przyjęta przez KK;
5) powoływanie zarządów komisarycznych jednostek organizacyjnych w przypadku rozwiązania lub zawieszenia ich organów, a także w przypadku niedokonana wyboru tych organów w statutowym terminie;
6) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków o uzyskanie osobowości prawnej, składanych przez jednostki organizacyjne oraz wniosków o rejestrację ich organów, w szczególności w sądzie i na uczelni;
7) powoływanie komisji tematycznych i ich składów oraz uchwalanie ich regulaminów;
8) nadzór nad pracą biura KK oraz ZK kierowanego z urzędu przez Sekretarza Generalnego;
9) zawieszanie uchwał WZC OU i Walnych Zebrań Delegatów regionów, niezgodnych z prawem, statutem bądź uchwałami władz naczelnych NZS;
10) uchwalanie większością 2/3 głosów w pełnym składzie likwidacji jednostek organizacyjnych nieprowadzących działalności statutowej;
11) uchwalanie regulaminu prac ZK;
12) prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych;
13) zatwierdzanie zgodnych ze statutem regulaminów jednostek organizacyjnych;
14) podejmowanie uchwał o dokonaniu formalności rejestracyjnych przez OU i rejestracji przy władzach krajowych NZS;
15) powoływanie koordynatorów projektów ogólnopolskich, dyrektorów biur ZK oraz pełnomocników do reprezentowania ZK zgodnie z regulaminem ZK;
16) opieka nad sztandarem NZS.

4. W przypadku nieuzyskania poparcia przez Przewodniczącego ZK lub cały skład ZK podczas głosowania KK, wszystkie uchwały ZK, do czasu wyboru nowego składu ZK, muszą być zatwierdzone podpisem Przewodniczącego KKR.

§ 26
Przewodniczący Zarządu Krajowego

1. Przewodniczący wchodzi w skład ZK i pełni funkcję reprezentacyjną dla ZK, KK oraz całego NZS.

2. Przewodniczący kieruje pracami ZK i KK oraz zobowiązany jest do nadzorowania i egzekwowania wykonywania obowiązków przez członków ZK.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia KK w miesiącach posiedzeń wynikających z statutu podając datę i miejsce posiedzenia z miesięcznym wyprzedzeniem.

4. Jeżeli Przewodniczący nie poinformuje o zwołaniu posiedzenia KK do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego statutowe miesiące posiedzenia KK, kompetencje te przejmuje KKR, który jednocześnie wszczyna postępowanie wyjaśniające, a następnie dyscyplinarne wobec Przewodniczącego ZK, jeżeli KKR podejmie taką uchwałę.

5. Przewodniczący prowadzi obrady KK i powołuje protokolanta w osobie Sekretarza Generalnego lub innego członka ZK lub KK, po zatwierdzeniu przez KK. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, obrady KK prowadzi inna osoba z ZK.

6. Dla pracowników zatrudnionych przez ZK przewodniczący jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

§27
Krajowa Komisja Rewizyjna

1. KKR wybierana jest przez KZD.

2. Skład KKR wynosi od 5 do 7 osób.

3. KKR wybiera spośród siebie Przewodniczącego, a na jego wniosek jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.

4. Do kompetencji KKR należy:
1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności NZS;
2) przeprowadzenie kontroli prac ZK co najmniej raz w roku i ocena jej zgodności z przepisami prawa, Statutem, uchwałami KZD i KK;
3) wnioskowanie o przeprowadzanie stosownych kontroli jednostek organizacyjnych przez ich organy rewizyjne;
4) przeprowadzenie kontroli działalności jednostki terenowej w razie wystąpienia istotnych przesłanek;
5) rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych w II ostatniej instancji;
6) rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych w I instancji wobec członków władz naczelnych NZS lub Przewodniczących Zarządów OU lub w związku z pełnieniem funkcji we władzach naczelnych NZS;
7) rozpatrywanie spraw członkowskich w II ostatniej instancji;
8) pełnienie funkcji rozjemczych i mediacyjnych;
9) uchwalanie regulaminu prac KKR;
10) zwoływanie NKZD

5. Członkowie KKR:
1) nie mogą być członkami pozostałych organów władz NZS, za wyłączeniem KZD, NKZD, WZC i NWZC;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
3) wyłączeni są na mocy statutu:
a) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki;
b) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;
c) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli lub podległości z tytułu zatrudnienia;
d) w innym wypadku, gdy uprawdopodobni się okoliczność mogącą mieć wpływ na bezstronność, o czym decyduje KK.

6. W przypadku odwołania złożonego przez automatycznie usuniętego członka KK z jej składu, KKR ma obowiązek rozpatrzyć wniosek do 14 dni od daty jego wpłynięcia.

7. Przewodniczący KKR posiada uprawnienia wynikające z §25 ust. 4.

8. W momencie niezwołania KZD przez KK w miesiącu marcu, KKR zwołuje KZD, informując organizacje uczelniane o terminie i dacie KZD oraz warunkach rejestracyjnych, a także powołuje KW do dnia 15 kwietnia.

ROZDZIAŁ V
Jednostki organizacyjne NZS

§28
Jednostki organizacyjne

1. Jednostkami organizacyjnymi NZS są:
1) Organizacje Uczelniane;
2) Organizacje Regionalne, w ramach jednego lub kilku sąsiadujących ośrodków akademickich.

2. Jednostki organizacyjne NZS mogą posiadać osobowość prawną na podstawie uchwały ZK.

3. Jednostki organizacyjne NZS prowadzące działalność gospodarczą, prowadzą ją na własny rachunek, podejmując zobowiązania jedynie do wysokości określonej wartością majątku powstałego wskutek prowadzenia tej działalności.

4. Organ wykonawczy jednostki organizacyjnej NZS zobowiązany jest do rejestracji przy ZK wszelkich zmian składu władz jednostki organizacyjnej, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania. W zakresie terminu decydująca jest data stempla pocztowego.

5. Kadencja władz OU kończy się po zamknięciu WZC.

6. OU mogą zrzeszać się w OR i być w niej reprezentowane przez swoich delegatów wybranych przez WZC.

§ 29
Organizacje Uczelniane

1. OU powoływane są w drodze uchwały ZK na wniosek co najmniej 10 członków założycieli.

2. OU powinna uczestniczyć w życiu uczelni wyższej, na terenie, której działa.

3. W danej uczelni wyższej może działać tylko jedna OU NZS, za wyjątkiem filii uczelni, w których mogą powstawać oddzielne OU NZS.

4. Członkiem założycielem OU może być tylko student lub doktorant danej uczelni.

5. Członkiem OU może być co do zasady tylko student danej uczelni. Wyjątek stanowią:
1) Studenci uczelni, na których nie ma OU NZS;
2) Studenci, którzy uzyskają zgodę KKR na członkostwo w OU działającej na innej uczelni niż ich macierzysta.

6. Studenci spoza uczelni OU przyjmującej, nie mogą stanowić więcej niż 30% składu osobowego tejże OU.

7. Minimalna liczba członków OU wynosi 10 osób. W przypadku mniejszej liczby członków, jej dalsza działalność zostaje skierowana do weryfikacji przez ZK.

8. Władzami organizacji uczelnianej są:
1) WZC jako organ uchwałodawczy;
2) Zarząd OU jako organ wykonawczy;
3) UKR jako organ rewizyjny.

§ 30
Walne Zebranie Członków

1. WZC OU jest zwoływane przez Zarząd OU raz w roku na co najmniej 14 dni przed jego terminem i powinno odbyć się w okresie między 1 a 23 maja.

2. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach WZC może być zwołane w innym niż przewidziany w ust. 1 terminie lub można zmienić termin już wcześniej zwołanego WZC. Przez szczególnie uzasadnione okoliczności należy rozumieć przede wszystkim okoliczności uniemożliwiające lub znacznie utrudniające przeprowadzenie WZC w statutowym terminie.

3. Do kompetencji WZC należy w szczególności:
1) uchwalanie ogólnego programu działania OU;
2) wybór Zarządu OU;
a) Przewodniczącego OU
b) pozostałych Członków Zarządu OU.
3) wybór UKR;
4) udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu OU;
5) wybór delegatów na Regionalny Zjazd Delegatów;
6) nadanie tytułu uczelnianego Członka Honorowego, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez KK

4. Zarząd OU, w razie nagłej potrzeby, może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (zwane dalej NWZC) z własnej inicjatywy. Obowiązana jest także zwołać je na wniosek ZK, KK, UKR lub co najmniej 1/3 członków danej OU.

5. Zarząd OU zobowiązany jest zwołać NWZC w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku o jego zwołanie.

6. Zarząd OU obowiązany jest wyznaczyć termin Nadzwyczajnego Zebrania Członków nie wcześniej niż na 14 dni od jego zwołania, jednak nie później niż na 28 dni po jego zwołaniu.

7. O terminie, miejscu zebrania, propozycjach porządku obrad WZC lub NWZC, Zarząd OU ma obowiązek poinformować wszystkich członków danej OU oraz ZK NZS, na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

8. Przez poinformowanie ZK NZS rozumie się przesłanie do Sekretarza Generalnego NZS odpisu uchwały zwołującej WZC lub NWZC – listem poleconym lub jej wersji elektronicznej na oficjalny adres e–mail ZK.

9. W obradach WZC oraz NWZC, obradujących w pierwszym terminie kworum stanowi co najmniej połowa członków danej OU uprawnionych do głosowania.

10. Zarząd OU może w uchwale zwołującej posiedzenie WZC lub NWZC wyznaczyć drugi termin obrad na wypadek nieosiągnięcia kworum w pierwszym terminie. Drugi termin może być wyznaczony nie wcześniej niż pół godziny później niż pierwszy. W drugim terminie kworum nie obowiązuje.

11. WZC i NWZC wyraża swoją wolę w formie uchwał.

12. WZC, przed przystąpieniem do głosowania osobowego składów Zarządu OU i UKR, może podjąć uchwałę o ilości osób wchodzących w skład tych organów w tej kadencji.

§ 31
Skład i kadencja Zarządu Organizacji Uczelnianej NZS

1. W skład Zarządu OU wchodzi od 3 do 7 członków, w tym Przewodniczący OU, Sekretarz, Wiceprzewodniczący ds. Finansowych oraz do 4 Wiceprzewodniczących lub Członków Zarządu OU.

2. Jeden członek Zarządu OU może pełnić jedną funkcję.

3. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie OU i UKR.

4. Pierwsze posiedzenie Zarządu OU odbywa się po zamknięciu WZC.

5. Na zakończenie kadencji Zarząd OU sporządza sprawozdanie ze swojej działalności, które udostępnia do wglądu wszystkim członkom danej OU podczas WZC i dalej w archiwum OU.

§ 32
Odwołanie Przewodniczącego Zarządu OU i członków organów kolegialnych

 

1. W przypadku rażącego naruszania postanowień Statutu NZS lub Regulaminu OU lub nieuzasadnionego niewypełniania obowiązków przez co najmniej 1 miesiąc przez członka Zarządu OU lub członka UKR, na wniosek ZK, KK, Zarządu OU, UKR lub 1/3 członków OU, Zarząd OU zwołuje NWZC w celu odwołania Przewodniczącego Zarządu OU, członka Zarządu OU lub członka UKR.

2. Do obrad NWZC w przedmiocie odwołania Przewodniczącego Zarządu OU, członka Zarządu OU lub członka UKR stosuje się odpowiednio przepisy Statutu NZS lub  Regulaminu OU z tym zastrzeżeniem, że większość wymagana wynosi 2/3 ważnie oddanych głosów.

3. W przypadku odwołania Przewodniczącego Zarządu OU, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego podczas NWZC, jego funkcję pełni Sekretarz Zarządu OU.

4. Przewodniczący Zarządu OU może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji na zebraniu Zarządu OU, równocześnie składając na ręce UKR pisemną i uzasadnioną rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu OU. W takim przypadku odpowiednio stosuje się przepisy ust. 3.

§ 33
Kompetencje Zarządu Organizacji Uczelnianej NZS

1. Do kompetencji Zarządu OU należy:
1) uchwalanie i realizacja bieżących planów działania OU;
2) zarządzanie majątkiem i finansami OU;
3) przyjmowanie członków;
4) reprezentowanie OU i działanie w jej imieniu;
5) utrzymywanie stałego kontaktu z ZK NZS;
6) wspólna odpowiedzialność za majątek danej OU.

2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu OU należy w szczególności:
1) kierowanie pracami Zarządu OU;
2) reprezentowanie Zarządu OU;
3) pełnienie funkcji delegata na KZD i NKZD;
4) pełnienie funkcji członka KK;
5) Do kompetencji Zarządu OU należy zwoływanie posiedzeń Zarządu OU, w terminach uzgodnionych z pozostałymi członkami Zarządu OU, co najmniej raz na miesiąc w trakcie roku akademickiego z wyłączeniem miesięcy: lipca, sierpnia i września.

3. Do kompetencji Sekretarza Zarządu OU należy w szczególności dbałość o sprawy organizacyjno–prawne danej OU od strony administracyjnej.

4. Do kompetencji Wiceprzewodniczącego ds. Finansowych Zarządu OU należy w szczególności prowadzenie spraw finansowo–księgowych.

5. Szczegółowy podział kompetencji ustala Zarząd OU w formie uchwały na pierwszym jej posiedzeniu.

6. Zarząd OU uchwala dwuosobową reprezentację na pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się w terminie umożliwiającym sprawne przejęcie jednostki organizacyjnej od ustępujących władz OU.

§ 34
Uczelniana Komisja Rewizyjna

1. UKR liczy 3–5 członków.

2. W przypadku wystąpienia ze Zrzeszenia, wykluczenia, odwołania, śmierci lub ustąpienia członka UKR z pełnionych funkcji w czasie jego kadencji nie uzupełnia się̨ składu UKR. W razie, gdyby w składzie UKR pozostało mniej niż̇ 3 członków, Zarząd zobowiązany jest zwołać́ NWZC w celu uzupełnienia składu UKR.

3. Członkowie UKR, w czasie pełnienia funkcji, nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za działania podejmowane w ramach swoich obowiązków.

4. Do kompetencji UKR należy:
1) bieżąca kontrola działalności danej OU;
2) nadzór nad przestrzeganiem postanowień Statutu NZS;
3) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności danej OU;
4) rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych i członkowskich I instancji;
5) pełnienie funkcji rozjemczych i mediacyjnych w przypadku sporu między członkami NZS należącymi do danej OU;
6) wybór Przewodniczącego UKR;
7) wstęp na posiedzenia Zarządu.

5. Do kompetencji przewodniczącego UKR należy:
1) reprezentowanie UKR;
2) prowadzenie spraw UKR;
3) przygotowywanie projektów uchwał UKR.

6. Członkowie UKR:
1) nie mogą być jednocześnie członkami pozostałych organów władz NZS za wyłączeniem KZD, NKZD, WZC, NWZC i pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

7. Pierwsze posiedzenie UKR odbywa się bezpośrednio po zamknięciu obrad WZC.

§ 35
Organizacje Regionalne

1. OR powoływana jest w drodze uchwały ZK na wniosek wszystkich OU w ośrodku akademickim.

2. Ośrodkiem akademickim, w rozumieniu niniejszego Statutu, jest miasto lub aglomeracja, w którym istnieje co najmniej jedna uczelnia wyższa.

3. W każdym ośrodku akademickim może istnieć tylko jedna organizacja regionalna.

4. OR powinna uczestniczyć w życiu ośrodka akademickiego, na terenie, którego działa.

5. Władzami OR są:
1) Walne Zebranie Delegatów jako organ uchwałodawczy,
2) Komisja Regionalna jako organ wykonawczy,
3) Regionalna Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny.

6. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1) uchwalanie ogólnego programu działania Organizacji Regionalnej,
2) wybór KR i RKR,
3) udzielanie absolutorium ustępującym członkom KR.

7. Do kompetencji KR należy:
1) uchwalanie i realizacja bieżących planów działania OR,
2) zarządzanie majątkiem i finansami OR,
3) reprezentowanie OR i działanie w jej imieniu;
4) ukonstytuowanie Komisji;
5) szczegółowa uchwała kompetencyjna;
6) wyznaczenie dwuosobowej reprezentacji regionu w sprawach finansowo-prawnych.

8. Do kompetencji RKR należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności OR;
2) pełnienie funkcji rozjemczych i mediacyjnych, w przypadku sporów pomiędzy OU należącymi do danej OR oraz ich członkami.

9. Kadencja władz OR zaczyna się w momencie zamknięcia WZD do momentu zamknięcia WZC w następnym roku.

10. OU mogą zrzeszać się w organizacji regionalnej i być w niej reprezentowane przez swoich delegatów.

11. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów organizacji regionalnej jest zwoływane przez KR raz na rok. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje KR z własnej inicjatywy, na żądanie ZK, KK, RKR lub co najmniej 1/3 organizacji uczelnianych zrzeszonych w OR.

12. W Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą:
1) z głosem decydującym członkowie ustępującej KR oraz osoby wybrane przez OU NZS, przy czym każdej organizacji przysługuje liczba delegatów wynikająca z liczby członków NZS w danej organizacji wg klucza ustalonego, przez regulamin danej OR,
2) z głosem doradczym – Członkowie Honorowi oraz zaproszeni goście.

13. O miejscu i terminie Walnego Zebrania Delegatów KR powiadamia zainteresowane organizacje uczelniane, co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

14. Mandat delegata wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zebrania Delegatów.

15. W kwestiach nie uregulowanych wprost w Statucie, w odniesieniu do Organizacji Regionalnych stosuje się rozwiązania przyjęte dla OU.

ROZDZIAŁ VI
Wyróżnienia i kary

§ 36
Rodzaje wyróżnień

Za ofiarną i wydajną pracę na rzecz NZS, władze NZS mogą przyznać następujące wyróżnienia:
1) pochwałę;
2) dyplom;
3) nagrodę honorową.

§ 37
Honorowe nagrody

1. Członkom NZS mogą być przyznawane następujące honorowe nagrody:
a) Medal im. Teodora Klincewicza – nadawany przez Krajowy Zjazd Delegatów;
b) Złotą Odznakę NZS lub Srebrną Odznakę NZS – nadawana przez KK;

2. Jednostki organizacyjne NZS mogą ustanawiać inne wyróżnienia.

§ 38
Przewinienia dyscyplinarne. Rodzaje kar

1. Nieprzestrzeganie postanowień statutu, uchwał władz naczelnych oraz zachowanie niegodne członka NZS stanowi przewinienie dyscyplinarne.

2. Sprawy przewinień dyscyplinarnych rozpatrują organy rewizyjne i mogą one wymierzać następujące kary:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) zawieszenie w określonych albo wszystkich prawach członkowskich;
4) zakaz pełnienia funkcji we władzach NZS wszystkich szczebli na czas określony;
5) wykluczenie z szeregów NZS bez prawa ponownego ubiegania się o uzyskanie statusu członka.

3. W toku postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio zasady postępowania karnego.

4. Organem dyscyplinarnym I instancji jest UKR, która może wszcząć postępowanie dyscyplinarne z urzędu, na wniosek Zarządu OU, ZK lub co najmniej 5 członków danej organizacji uczelnianej.

5. Organem dyscyplinarnym I instancji wobec członków władz naczelnych NZS lub Przewodniczących OU lub w sprawach związanych z pełnieniem funkcji we władzach naczelnych NZS jest KKR.

6. Od uchwały KKR podjętej w sprawie dyscyplinarnej w I instancji przysługuje prawo odwołania do KK, która może uchylić uchwałę KKR bezwzględną większością głosów spośród wszystkich członków KK.

7. Od uchwały UKR stronom przysługuje odwołanie do KKR, która pełni rolę sądu dyscyplinarnego II instancji.

8. Szczegółowy tryb działania UKR i KKR, określa regulamin uchwalony przez KKR.

9. Przed przeprowadzeniem postępowania dyscyplinarnego organ właściwy do prowadzenia sprawy dyscyplinarnej przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w wyniku, którego zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym decyduje o:
1) umorzeniu sprawy i nieprzeprowadzaniu postępowania dyscyplinarnego;
2) kontynuowaniu sprawy w postępowaniu dyscyplinarnym.

ROZDZIAŁ VII
Majątek i fundusze NZS

§ 39
Skład majątku i funduszów NZS oraz zarządzanie nimi

1. Majątek NZS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Źródłami powstania majątku NZS są:
1) składki członkowskie;
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu NZS;
3) dotacje;
4) darowizny, zapisy i spadki;
5) dochody z własnej działalności

3. W imieniu NZS umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują dwaj członkowie ZK wyznaczeni jego uchwałą.

4. W imieniu jednostek organizacyjnych NZS posiadającej własną osobowość prawną umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują dwaj członkowie Zarządu OU wyznaczeni jej uchwałą.

5. NZS może prowadzić działalność gospodarczą, a uzyskany z niej dochód przeznaczony jest wyłącznie na działalność statutową.

6. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem w stosunku do członków NZS, członków władz NZS lub pracowników oraz ich osób bliskich.

7. Zabrania się wykorzystywania lub przekazywania majątku NZS na rzecz członków, członków organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

8. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą ich członkowie, członkowie ich organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

9. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeński albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

10. Zabrania się przekazywania majątku organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

11. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo  podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.

12. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

13. NZS może prowadzić działalność gospodarczą, lecz jest to działalność dodatkowa w stosunku do działalności wynikającej z celów statutowych, a uzyskany z niej dochód przeznaczony jest wyłącznie na działalność statutową Zrzeszenia.

14. NZS prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007, w zakresie:
1) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1);
2) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2);
3) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
4) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
5) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
6) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
7) reklama (PKD 73.1);
8) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);
9) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 79.90C.C);
10) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
11) Działalność archiwów (PKD 91.01.B).

ROZDZIAŁ VIII
Strajk

§ 40
Wszczęcie i przeprowadzanie strajku

1. W razie naruszenia istotnych praw lub interesów społeczności akademickiej, po wyczerpaniu wszelkich dostępnych środków zaradczych, Zarząd Krajowy NZS może  zarządzić akcję protestacyjną lub strajk na uczelni, na której doszło do naruszenia, zgodnie z Art. 106 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.)

2. Uchwałę o akcji protestacyjnej lub strajku podejmuje Zarząd Krajowy NZS bezwzględną większością głosów.

3. Akcją protestacyjną lub strajkiem kieruje Zarząd właściwej OU, powołując służbę porządkową.

4. Strajk studencki, polegający na powstrzymywaniu się od udziału w zajęciach z możliwością pozostania w uczelni, może być podjęty wyłącznie w przypadku niepowodzenia akcji protestacyjnej.

5. Zarząd OU i służba porządkowa działają w porozumieniu z organami uczelni odpowiadającymi za jej funkcjonowanie i mienie, zapewniając taki przebieg akcji protestacyjnej lub strajku, aby nie zagrażały zdrowiu lub życiu ludzkiemu, mieniu uczelni lub innych osób ani nie naruszały praw pracowników uczelni, a także studentów niebiorących w nich udziału.

ROZDZIAŁ X
Zmiany statutowe i rozwiązanie NZS

§ 41
Zmiana statutu NZS

Uchwałę w sprawie zmiany statutu NZS podejmuje KZD lub NKZD większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 42
Rozwiązanie NZS lub jednostki organizacyjnej

1. Uchwałę o rozwiązaniu NZS podejmuje KZD większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 4/5 delegatów uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia uchwały przez KZD o rozwiązaniu NZS, KZD decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje komisję likwidacyjną.

3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu jednostki organizacyjnej NZS przez kompetentne władze, o przeznaczeniu jej majątku decyduje ostatnie WZC, które na podjęcie decyzji ma  30 dni od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu. Nie podjęcie decyzji w tym terminie uprawnia ZK do przejęcia kompetencji w tym zakresie.

4. Uchwała KZD o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez właściwą władzę rejestrującą.

ROZDZIAŁ XI
Przepisy końcowe i przejściowe

§ 43

1. ZK, na wniosek KKR, podejmie decyzję w sprawie ważności dokonanych już rejestracji jednostek organizacyjnych NZS i ich organów przy ZK, w sądzie oraz na uczelni, oraz o nadaniu osobowości prawnej tym jednostkom organizacyjnym, które ja posiadły na podstawie wcześniejszych przepisów.

2. Wobec spraw dyscyplinarnych rozpoczętych przed uchwaleniem niniejszego statutu stosuje się przepisy niniejszego statutu.

3. Członkowie honorowi z dniem wejścia zmian w statucie automatycznie nabywają Tytuły Członków Honorowych o których mowa w § 13.

Tekst jednolity z dnia 8 sierpnia 2020 roku.