Klauzula o danych osobowych | 40-lecie

1. Kto będzie Państwa administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych podawanych podczas wypełniania formularza na stronie www.nzs.org.pl, związanych z zakładką „40-lecie” w zakładce “Kontakt” jest Niezależne Zrzeszenie Studentów z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 21 00-325 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000166951,  REGON: 001411432,  NIP: 5251970069 

Nasze dane kontaktowe, za pomocą których można się z nami kontaktować:
Adres siedziby stowarzyszenia: ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 21, 00-325 Warszawa
Adres e-mail: poczta@nzs.org.pl   

Kontakt do Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych Niezależnego Zrzeszenia Studentów:
Z Inspektorem ds. Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a także korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Adres e-mail: daniel.olszewski@nzs.org.pl 
Tel: 512-007-788 

Informujemy, że można się z nami skontaktować poprzez informacje zawarte powyżej.

2. Jakie dane osobowe będą przez nas przetwarzane? 

Danymi osobowymi jakie będą przez nas przetwarzane są tylko dane podane przez Państwa w formularzu, to jest: 

 1. Imię i nazwisko 
 2. Nazwa Organizacji Uczelnianej 
 3. Adres e-mail 
 4. Numer telefonu 
 5. Lata działalności w organizacji 
 6. Pełnione stanowisko   

Są to dane osobowe, które podają Państwo dobrowolnie, w związku z formularzem kontaktowym w zakładce „40-lecie”/”Kontakt”. Wszystkie dane osobowe, które zostają nam podane przez Państwa są udostępniane dobrowolnie i przetwarzane są tylko i wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą, w celu wyraźnie przez Państwa zaakceptowanym. Zgoda ta w każdej chwili może być cofnięta.   

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych? 

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane tylko w celu: 

 1. Wysłania zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Niezależne Zrzeszenie Studentów; 
 2. Wysyłania informacji o organizowanych przez Niezależne Zrzeszenie Studentów wydarzeniach; 
 3. Wysyłanie zaproszeń do włączenia się w działanie organizowanych wydarzeń; 
 4. Kontaktu z byłymi działaczami Niezależnego Zrzeszenia Studentów.   

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych stanowi art. 6 ust. 
1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.  

4. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe będą przekazywane jedynie członkom stowarzyszenia, którzy będą upoważnienie do zajmowania się sprawami alumnów stowarzyszenia, wymagające kontaktu z nimi oraz tym członkom obsługującym proces administracyjno-techniczny formularza i zakładki „40-lecie”/”Kontakt”.   

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.  

5. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z podanymi danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do: 

 1. zażądania kopii lub dostępu do posiadanych przez nas danych dotyczących Państwa osoby; 
 2. prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu lub dotyczące Państwa osoby, 
 3. prawo do bycia zapomnianym to znaczy złożenia (gdy pozwalają na to przepisy RODO) wniosku o usunięcie przechowywanych przez nas danych; 
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 
 5. prawo do złożenia z sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach
   

6. Jak długo będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do wykonywania celów zawartych w punkcie 3. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do złożenia do nas wniosku o usunięcie Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.