|

Stanowisko w sprawie Założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego

Główne postulaty Niezależnego Zrzeszenia Studentów:

  1. Zwiększenie autonomii uczelni wyższych w zakresie kształtowania programów nauczania i odpowiedzialności za poziom swoich absolwentów.
  2. Zwiększenie współpracy szkolnictwa wyższego z biznesem, poprzez wzrost znaczenia konwentu (konwenty na szczeblu wydziałowym) i promocję „kształcenia dualnego”.
  3. Dopuszczenie młodych pracowników naukowych do pełnienia funkcji kierowniczych.
  4. Zatrudnienie nauczycieli akademickich w systemie kontraktowym i okresowa ocena ich dorobku naukowego i dydaktycznego (ankiety studenckie).
  5. Zwiększenie stypendiów socjalnych, kosztem naukowych. Stypendia za osiągnięcia w kołach naukowych.
  6. Zwiększenie konkurencyjności pomiędzy poszczególnymi wydziałami poprzez rozdzielenie zwiększenie mobilności pomiędzy poszczególnymi etapami studiów.
  7. Studia międzywydziałowe na pierwszym roku studiów.