|

Stanowisko w sprawie trybu dokonywania kontroli uczelni

 

Kraków, dn. 3 grudnia 2008r.

 

Szanowna Pani
Prof. Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

W odpowiedzi na pismo BKA-1201/S/257/2008 z dnia 05 listopada 2008r. w imieniu Niezależne Zrzeszenia Studentów przekazuję stanowisko na temat projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu dokonywania kontroli uczelni i związków uczelni (z dnia 22 października 2008r.)

Proponowany projekt rozporządzenia, oprócz ujednolicenia i doprecyzowania procedur kontroli, dodaje w punkcie 12 zapis umożliwiający wszczynanie postępowania likwidacyjnego (zgodnie z art. 37 Ustawy) w stosunku do uczelni niepublicznych, które nie zrealizują zaleceń pokontrolnych.

Uważamy ten zapis za krok w dobrym kierunku. Wydaje się oczywistym fakt, że aby kontrola była celowa musi istnieć realna sankcja zmuszająca kontrolowaną jednostkę do wyciągnięcia wniosków z kontroli.

Jednakże, naszym zdaniem najlepszym sposobem zapewnienia jakości kształcenia, w szczególności na uczelniach niepublicznych, jest wolny rynek. Szkoły utrzymujące wysoką jakość będą częściej wybierane przez studentów, co wprost przełoży się na ich sytuację finansową. Aby tak się jednak działo obecni, jak i przyszli studenci, muszą mieć pełną wiedzę na temat danej placówki. Dlatego postulujemy, aby wystąpienia pokontrolne były każdorazowo udostępniane opinii publicznej.

Proponujemy dodanie w punkcie 10 (do par. 13a rozporządzenia) ustępu czwartego:
„4. Kierownik podmiotu kontrolowanego udostępnia wystąpienie pokontrolne, o którym mowa powyżej, organowi reprezentującemu studentów danego podmiotu, oraz wszystkim zainteresowanym osobom, w szczególności poprzez opublikowanie na stronie internetowej danego podmiotu.”

Nie mamy zastrzeżeń odnośnie pozostałych zapisów projektu rozporządzenia, generalnie oceniając je pozytywnie.

 

 

 

Członek
Zarządu Krajowego ds IT
/-/
Michał Adamczyk