|

Stanowisko w sprawie standardów kształcenia na kierunku administracja

Warszawa, dnia 12.10.2008 r.

Odpowiedź Niezależnego Zrzeszenia Studentów na pismo z dnia 12 września 2008r. z MNiSW, uwzględniająca uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia warunków jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr. 164, poz. 1166)

 

Ważną kwestią, którą należy poruszyć, nie tylko na kierunku administracja, ale na wszystkich kierunkach, jest spójność studiów licencjackich i uzupełniających studiów magisterskich. Przedmioty na tych studiach nie powinny się powtarzać. Należy także zrezygnować z przedmiotów ogólnych na studiach magisterskich na rzecz przedmiotów specjalistycznych.

Poniżej przedstawiono klika uwag odnośnie uchylonego załącznika na kierunku administracja:

  • Przedmiot „kształcenie w organizacji i zarządzanie w administracji publicznej” – Warto uwzględnić to, aby zajęcia prowadzone były w formie projektowej, przez praktyków, odejście od nauki historii organizacji na rzecz stanu obecnego.
  • Przedmiot „prawo karne i prawo wykroczeń” – w przypadku możliwości specjalizacji skupienie się nie tylko nad Kodeksem Karnym ale przepisami karnymi pozakodeksowymi, skupienie się na zagadnieniach karnoadministracyjnych.
  • Przedmiot „Samorząd terytorialny” – przedmiot, który można zrealizować w ramach prawa administracyjnego, gdyż zagadnienia pokrywają się na tyle, iż powoduje to dublowanie tego samego materiału na dwóch różnych przedmiotach Nadwyżkę godzin warto wykorzystać na dodatkowe zajęcia z prawa administracyjnego (jako prawo materialne i ustrojowe).

Podsumowując kształcenie na studiach I stopnia. Zbyt sztywne określenie godzin, nie daje to możliwości efektywnego wprowadzania większej ilości przedmiotów do wyboru, które pozwolą studentowi na pierwsze możliwości profilowania, zbyt mała ilość zajęć prowadzonych w formie innej niż wykłady (min. 30%, co w praktyce daje tylko 30 % bądź niewiele więcej)

Studia II stopnia powinny dawać dalsze pogłębianie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego materialnego, ale również stwarzać możliwości wyboru ścieżki, którą student będzie podążał tzn. wybór rozwijania zagadnień prawa budowlanego, energetycznego, ochrony danych osobowych itp. Położenie dużego nacisku na case study i pracę własną.

Wykreślenie ze standardów kształcenia przedmiotów powielających materiał ze studiów I stopnia, szczególnie szeroko rozumianego kształcenia ustrojowego (student studiów licencjackich posiada wystarczającą ilość przedmiotów, które powinny zapewnić mu znajomość tych zagadnień na pierwszym etapie nauki)

Wprowadzenie przedmiotu zarządzania projektami, który pozwoli przyswoić studentom podstawową wiedzę, którą będą mogli wykorzystać na uczelni przy konkretnych przedmiotach jak i w pracy.

Powinny pojawić się tu także takie przedmioty jak obsługa klienta, czy komunikacja interpersonalna.

Mamy nadzieje, że nowe standardy okażą się bardziej efektywne niż obecne i szybko zostaną uchwalone.