|

Opinia dotycząca założeń do nowelizacji Ustawy o szkolnictwie wyższym

Reforma szkolnictwa wyższego jest konieczna – to zdanie podzielają wszyscy ludzie funkcjonujący w środowisku akademickim. Obecny stan prawny i organizacyjny uczelni, toku studiów pozostawia wiele do życzenia i odstaje od ram wyznaczonych przez instytucje światowe, organy Unii Europejskiej oraz sytuację ogólnospołeczną na Świecie. Główne standardy, do których planowana reforma powinna być dostosowana, określone zostały przez Strategię Lizbońską i Deklarację Bolońską (zakładająca utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego). Ponadto przygotowując reformę powinno się zaczerpnąć ze źródła rodzimych rozwiązań stosowanych w dwudziestoleciu międzywojennym, głównie jeśli chodzi o
model relacji uczeń – mistrz.

Niezależne Zrzeszenie Studentów, jako największa organizacja studencka w Polsce, posiadająca olbrzymi wkład w zmiany w szkolnictwie wyższym (świadectwem tego są choćby samorządy studenckie, wywalczone podczas strajków w 1981 roku), wyraża ogromną wolę i aprobatę dla reformy szkolnictwa wyższego. Jednakże uważamy, że przedstawiony projekt reformy, pomimo licznych konsultacji i trwających od połowy ubiegłego roku, jest niekompletny, niewystarczający, a tryb jego wprowadzenia – zbyt pochopny i nieodpowiedni . Wdrożenie reformy szkolnictwa będzie zasadne tylko wtedy, gdy zostanie podniesiona merytoryczna debata publiczna nad proponowanymi zmianami . Debatę tą widzimy nie tylko na zasadzie ustosunkowania się do przedstawionego projektu, ale – przede wszystkim na stworzeniu zespołów roboczych odpowiedzialnych za pracę nad poszczególnymi zagadnieniami związanymi z nauką i środowiskiem akademickim. Kwestie poruszone w projekcie reformy są tak dużej wagi , iż; nie sposób omówić ich podczas krótkich konferencji , czy kilkugodzinnych spotkań na uczelniach.

Uważamy, że przy modernizowaniu tak istotnego elementu życia społecznego, mającego strategiczne znaczenie dla przyszłości naszego kraju, należy pobudzić obywateli do aktywnego tworzenia nowego systemu szkolnictwa wyższego. Ponadto, zakończenie konsultacji społecznych podczas wakacji letnich nie sprzyja rzetelnej konsultacji i dyskusji o sprawach nauki z uwagi na planowane urlopy. Zatem, dla dobra planowanej reformy szkolnictwa wyższego, proponujemy przedłużyć etap przygotowywania zmian w środowisku akademickim. Od początku nowego roku akademickiego powinna zostać rozpoczęta szeroka debata publiczna, minister NiSW winien utworzyć komi tet ds. reformy, w skład którego wejdą przedstawiciele: ministerstwa NiSW, konferencji rektorów poszczególnych rodzajów szkół, przedstawiciele instytucji mających wpływ na środowisko akademickie, członkowie organizacji studenckich. Uważamy również, że powinien zostać powołany szereg zespołów konsultacyjnych do opracowania szczegółowych rozwiązań systemowych.

Pomimo tej podstawowej uwagi prezentujemy nasze stanowisko dotyczące przedstawionego projektu reformy, które wyrażone są w poniższych postulatach.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Niezależnego Zrzeszenie Studentów
/-/
GRZEGORZ DĘBOWSKI
PRZEWODNICZĄCY
Niezależnego Zrzeszenie Studentów
/-/
PIOTR WIADERNY

POBIERZ PEŁNĄ OPINIĘ